Algemene leveringsvoorwaarden voor consumenten van Flexicontrol

Artikel 1 Toepasselijkheid
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Flexicontrol doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle
overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2 Flexicontrol is een handelsnaam van Ingenieursburo Balvers B.V. en wordt aangeduid als ‘Flexicontrol’. Flexicontrol opereert een
web site gericht op consumenten onder de naam Mijnhuis-online.nl. De wederpartij wordt aangeduid als “consument”.
3 Flexicontrol maakt op vrijwillige basis gebruik van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel (neutrale versie). Voor iedere
totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Flexicontrol en de consument zijn deze Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
(mede) van toepassing.
Artikel 2 Aanbiedingen
1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, de geldigheidsduur van een aanbieding wordt in het aanbod vermeld.
2 Wanneer de consument aan Flexicontrol gegevens, tekeningen enz. verstrekt, ter informatie of uitvoering van een opdracht, mag
Flexicontrol uitgaan van de juistheid hiervan en haar levering van het product hierop baseren.
3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief omzetbelasting en verpakking.
Artikel 3 Prijswijziging
1 Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mag door Flexicontrol
worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
2 De consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Indien
de consument van deze bevoegdheid geen gebruik maakt, is hij gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel te
voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
Artikel 4 Levertijd
1 De levertijd wordt door Flexicontrol bij benadering vastgesteld.
2 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in als Flexicontrol de opdracht en de aanbetaling heeft ontvangen.
3 Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit
schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom
1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten alsmede de door Flexicontrol gebruikte merken en handelsnamen komen toe
aan Flexicontrol of haar toeleveranciers.
2 Indien bij de levering van producten programmatuur wordt geleverd of ter beschikking gesteld, mag deze programmatuur zonder
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flexicontrol niet worden gekopieerd, of aan derden getoond of in gebruik
gegeven worden.
3 Flexicontrol kan aanvullende voorwaarden op het gebruik van programmatuur van toepassing verklaren.
Artikel 6 Betaling
1 Betaling geschiedt op een door Flexicontrol aangewezen rekening.
2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
– 50% van de totale prijs bij opdracht;
– 50% van de totale prijs bij uitlevering;
3 De consument kan geen recht doen gelden ter zake van de levering van een product alvorens de vooruitbetaling is ontvangen.
4 De betalingstermijn bedraagt veertien dagen, tenzij in het aanbod een andere betalingstermijn staat vermeld.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en risico
1 Het eigendom van de geleverde producten gaat op de consument over nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
2 Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.
Pagina 1 van 8 ________ ________
Algemene leveringsvoorwaarden voor consumenten van Flexicontrol 17 feb 2014
Artikel 8 Buitengerechtelijke incassokosten
1 Mocht de consument na gemaand te zijn niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke
incassokosten verhoogd overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
2 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
– 15% over een openstaande hoofdsom t/m € 2500,– ;
– 10% over een openstaande hoofdsom van € 2500,01 t/m € 5.000,–;
3 Het minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 40,-.
Artikel 9 Garantie
1 Flexicontrol staat voor een periode van twaalf maanden na levering in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
2 Flexicontrol garandeert gedurende een periode van een jaar de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde
producten, conform de aangeboden specificaties.
3 De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
4 Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van Flexicontrol.
5 Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument.
6 Flexicontrol geeft 3 maanden garantie op door haar verrichte herstelwerkzaamheden.
7 Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden.
Deze beperkte garantie laat onverlet de rechten die de co
Algemene leveringsvoorwaarden voor consumenten van Flexicontrol 17 feb 2014
Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie
Inhoudsopgave:
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 De overeenkomst
Artikel 6 Herroepingsrecht
Artikel 7 Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 De prijs
Artikel 10 Conformiteit en garantie
Artikel 11 Levering en uitvoering
Artikel 12 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 Betaling
Artikel 14 Klachtenregeling
Artikel 15 Geschillen
Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Pagina 3 van 8
Algemene leveringsvoorwaarden voor consumenten van Flexicontrol 17 feb 2014
Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat
met de ondernemer;
3 Dag: kalenderdag;
4 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leveringsen/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt.
6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
Ingenieursburo Balvers B.V.
Newtonstraat 27
1704 SB Heerhugowaard
Ingenieursburo Balvers B.V. maakt ook gebruik van de volgende merken en handelsnamen:
– Flexicontrol
– Flexicontrol.nl
– Mijnhuis-online.nl
– Wendy
Telefoonnummer: 072 576 2550
Bereikbaar op werkdagen tussen: 8:00 – 17:00 uur
Algemeen e-mailadres: message-bericht@flexicontrol.nl
KvK-nummer: 37050256
BTW-identificatienummer: 804850240B01
Artikel 3 Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer en consument.
2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het
tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Pagina 4 van 8
Algemene leveringsvoorwaarden voor consumenten van Flexicontrol 17 feb 2014
Artikel 4 Het aanbod
1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op
afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte
gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs
elektronische weg kan raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Artikel 5 De overeenkomst
1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door
de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument
heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is.
6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
Pagina 5 van 8
Algemene leveringsvoorwaarden voor consumenten van Flexicontrol 17 feb 2014
Bij levering van diensten:
3 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende
ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of
uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 Kosten in geval van herroeping
1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld.
2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde
periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 De prijs
1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op
de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 10 Conformiteit en Garantie
1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de
consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Pagina 6 van 8
Algemene leveringsvoorwaarden voor consumenten van Flexicontrol 17 feb 2014
Artikel 11 Levering en uitvoering
1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien
de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel
beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel
wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de
consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 12 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden,
als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.
6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag
alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften
(proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.
Duur
8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur verzetten.
Pagina 7 van 8
Algemene leveringsvoorwaarden voor consumenten van Flexicontrol 17 feb 2014
Artikel 13 Betaling
1 Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14
dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50%
worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering
van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 Klachtenregeling
1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 15 Geschillen
1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.