Algemene voorwaarden Ingenieursburo Balvers BV 17 feb 2014

Algemene voorwaarden van Ingenieursburo Balvers B.V.
Artikel 1 Toepasselijkheid
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Ingenieursburo Balvers B.V. doet, op alle overeenkomsten die
Ingenieursburo Balvers B.V. sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Ingenieursburo Balvers B.V
deponeert haar voorwaarden bij het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in het gebied waar Ingenieursburo Balvers B.V.
haar hoofdvestiging heeft. Ingenieursburo Balvers B.V. is gerechtigd haar voorwaarden te harer discretie van tijd tot tijd aan te
passen; aldus aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Ingenieursburo
Balvers B.V welke dateren van na het moment van deponering van die voorwaarden bij het handelsregister. Ingenieursburo Balvers
B.V drijft van tijd tot tijd diverse ondernemingen onder diverse handelsnamen, zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) FlexiControl
en Actum Solutions; deze voorwaarden zijn derhalve eveneens van toepassing op de aanbiedingen van, en de overeenkomsten
met, enige zodanige onderneming van Ingenieursburo Balvers B.V..
2 Ingenieursburo Balvers B.V. wordt hierna aangeduid als: “Balvers”. De wederpartij wordt hierna aangeduid als: “opdrachtgever”.
3 Bij strijd tussen enige bepaling van een tussen opdrachtgever en Balvers gesloten overeenkomst met een bepaling van deze
voorwaarden, heeft de bewuste bepaling uit de overeenkomst voorrang . Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever
zijn niet van toepassing.
4 De kopjes boven de artikelen van deze voorwaarden dienen slechts tot verbetering van de raadpleegbaarheid van deze
voorwaarden en hebben geen juridisch effect.
Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst en regulier einde overeenkomst
1 Alle aanbiedingen van Balvers zijn vrijblijvend; aanvaarding door een opdrachtgever van enige aanbieding van Balvers leidt niet tot
een overeenkomst, maar geldt als een aanbod aan Balvers tot het sluiten van een overeenkomst. Een overeenkomst tussen Balvers
en een opdrachtgever komt eerst tot stand door een schriftelijke mededeling door Balvers aan de opdrachtgever dat een
overeenkomst is ontstaan. Zo’n overeenkomst heeft de inhoud en omvang als in Balvers’ aanbieding vastgelegd, behoudens
andersluidende vastlegging in de mededeling door Balvers.
2 Indien en voorzover opdrachtgever aan Balvers tekeningen, ontwerpen, berekeningen of welke gegevens ook verstrekt, is Balvers
gerechtigd uit te gaan van de juistheid hiervan en haar aanbieding hierop te baseren.
3 Alle in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000, en zijn exclusief
omzetbelasting en exclusief eventuele verpakkingskosten.
4 Als Balvers’ aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Balvers het recht alle kosten die zij heeft gemaakt om haar aanbieding te doen,
bij opdrachtgever in rekening te brengen.
5 De overeenkomst eindigt op de dag waarop Balvers aan opdrachtgever een schriftelijke mededeling verzendt dat de overeenkomst
is geëindigd. Bij gebreke van zo’n mededeling eindigt de overeenkomst op de dag van verzending door Balvers van de finale factuur
ter zake van de overeenkomst.
6 Indien de uitvoering van de overeenkomst (mede) ziet op levering door Balvers van enig aangenomen werk, dan geldt terzake die
levering dat dat werk als opgeleverd wordt beschouwd indien en zodra:
a) opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd, en/of,
b) het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen, waarbij geldt dat indien opdrachtgever een deel van het werk in gebruik
neemt, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, en/of,
c) Balvers schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen veertien dagen na
die mededeling kenbaar heeft gemaakt dat dat werk niet wordt goedgekeurd, waarbij geldt dat indien opdrachtgever het werk niet
goed keurt, opdrachtgever gehouden is dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Balvers.;
d) opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen dertig dagen kunnen
worden hersteld of nageleverd door Balvers en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
7 Indien de uitvoering van de overeenkomst (mede) ziet op levering door Balvers van enig aangenomen werk én opdrachtgever het
werk afkeurt, dan zal opdrachtgever Balvers in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit lid 6
hiervoor zijn op het vervolgens door Balvers geleverde werk opnieuw van toepassing.
Artikel 3 Beloning
1 De beloning van Balvers voor haar werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst tussen Balvers en de opdrachtgever, volgt uit
die overeenkomst. De beloning wordt berekend op één van de wijzen zoals vermeld in lid 2 of lid 3 hierna of op een andere tussen
partijen overeen te komen wijze.
2 Als partijen berekening van de beloning op grondslag van bestede tijd overeenkomen, wordt de beloning berekend door de
vermenigvuldiging van het tussen partijen overeengekomen tarief per tijdseenheid met de hoeveelheid tijdseenheden die Balvers
aan de uitvoering van de overeenkomst besteedt.
Pagina 1 van 8
Algemene voorwaarden Ingenieursburo Balvers BV 17 feb 2014
3 Als partijen een vast bedrag als beloning overeenkomen, dan wordt dit bedrag geacht uitsluitend te dienen als beloning voor de qua
omvang en duur nauwkeurig in de overeenkomst bepaalde werkzaamheden.
4 Opdrachtgever is een afzonderlijke beloning verschuldigd aan Balvers in het geval van aanpassing van de overeenkomst als
beschreven in artikel 7 hierna.
5 Als enige aanpassing nodig is als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Balvers, dan is opdrachtgever in afwijking van lid
4 hiervoor slechts een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor zover aan deze kosten werkzaamheden ten grondslag liggen, die
ook bij een juiste vervulling van de overeenkomst zouden zijn gemaakt.
6 Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst ,mag door Balvers worden doorberekend
aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van die stijging nog niet is voltooid. Opdr
Algemene voorwaarden Ingenieursburo Balvers BV 17 feb 2014
Artikel 5 Garantie
1 Balvers staat voor een periode van zes maanden na (op)levering, in voor de goede uitvoering van de geleverde prestatie. Na
ommekomst van die zes maanden, is de garantie ten einde.
2 Indien de overeengekomen prestatie (mede) uit aanneming van werk aangaande een te leveren constructie, dan staat Balvers
gedurende zes maanden na (op)levering in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij
vrij was in de keuze daarvan; na ommekomst van die zes maanden, is de garantie ten einde.
Indien vervolgens blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, is Balvers uitsluitend gehouden
tot, te harer discretie, herstel of vervanging. Tot enige andere prestatie is Balvers niet gehouden. De delen die bij Balvers hersteld of
door Balvers vervangen worden, moeten franco aan Balvers worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de
eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
3 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit levering van een zaak dan staat Balvers voor zes maanden na (op)levering in
gedurende zes maanden na (op)levering in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Na ommekomst van die zes maanden, is
de garantie ten einde.
Indien vervolgens blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Balvers worden teruggezonden.
Daarna zal Balvers, te harer discretie, kiezen tussen herstel of vervanging of creditering jegens de opdrachtgever voor een
evenredig deel van de voor die levering uitgemaakte factuur. Tot enige andere prestatie is Balvers niet gehouden
4 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat Balvers gedurende
zes maanden na (op)levering in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
Indien vervolgens blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Balvers dit herstellen zonder de
opdrachtgever daarvoor te belasten. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. Na
ommekomst van die zes maanden, is de garantie ten einde.
5 Opdrachtgever moet Balvers in alle gevallen gedurende redelijke tijd de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of
de bewerking opnieuw uit te voeren.
Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
1 Opdrachtgever zal zich jegens Balvers als goed en zorgvuldig opdrachtgever gedragen.
2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan Balvers
verstrekte informatie, tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem
voorgeschreven materialen. Opdrachtgever vrijwaart Balvers voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van
door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
Opdrachtgever mag de materialen die Balvers wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken.
Als Balvers hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.
3 Documenten die Balvers bij de vervulling van de overeenkomst vervaardigt, zal opdrachtgever tijdig beoordelen en na goedkeuring
desgewenst waarmerken.
4 Opdrachtgever is gehouden te bewerkstelligen dat eventuele vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen welke
noodzakelijk zijn om voor uitvoering door Balvers van de overeenkomst, tijdig zijn verkregen.
5 Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ziet op levering door Balvers van programmatuur, zal de opdrachtgever onverwijld na
ontvangst van die programmatuur een acceptatietest uitvoeren, indien en voorzover een acceptatietest krachtens de overeenkomst
dient te worden gedaan. Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest dient te worden gedaan, accepteert de
opdrachtgever de programmatuur “as is”, dat wil zeggen in de staat waarin deze zich bij aflevering bevindt, dit onverminderd enige
garantieverplichting van Balvers. Indien het doen van een acceptatietest is overeengekomen, zal als criterium voor acceptatie gelden
dat de test een resultaat oplevert conform de overeengekomen specificaties, waarbij hiervan afwijkende invoer middels
foutmeldingen moet worden gesignaleerd. Het optreden van niet consequent reproduceerbare fouten kan nimmer leiden tot uitblijven
van acceptatie. Indien Balvers na verloop van 3 werkdagen na afloop van de acceptatieperiode noch bericht van acceptatie noch
bericht van onderbreken van de acceptatietest heeft ontvangen, dan wordt programmatuur geacht te zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever. De periode waarin enige acceptatietest dient te worden uitgevoerd duurt ten hoogste 2 weken. De opdrachtgever
stelt gedurende deze periode een gedetailleerd verslag op, waarin de uitgevoerde tests en bijbehorende resultaten worden
beschreven. Dit verslag refereert aan de betrokken testonderdelen en bevat voldoende details om correcties uit te voeren. Balvers
zal op verzoek van de opdrachtgever naar vermogen bijstand verlenen aan die test. De acceptatietest bestaat uit een verzameling
testsituaties die door de opdrachtgever is samengesteld welke tenminste 4 weken voor aanvang van de acceptatietest aan Balvers
is ter beschikking gesteld en welke behoudens correcties van gebleken fouten geen wijzigingen bevat.
Indien de acceptatietest vastgestelde fouten niet het in onderlinge samenhang correct functioneren van de programmatuur beletten,
is de opdrachtgever niet gerechtigd de acceptatietest te onderbreken dan wel de acceptatieperiode te verlengen. Wanneer
gedurende die acceptatietest blijkt, dat door één of meer fouten in de programmatuur de voortgang of de voltooiing van de
acceptatietest wordt belemmerd, zal, na schriftelijke kennisgeving aan Balvers de acceptatietest worden onderbroken totdat Balvers
de fouten heeft hersteld. Balvers stelt de opdrachtgever van herstel schriftelijk op de hoogte, waarna de acceptatietest onmiddellijk
wordt hervat.
Artikel 7 Aanpassing van de overeenkomst
1 Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de overeenkomst indien en zodra naar Balvers’ mening:
Pagina 3 van 8
Algemene voorwaarden Ingenieursburo Balvers BV 17 feb 2014
a) er zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden, die ten grondslag lagen aan de overeenkomst
en/of,
b) zich meer-of minderwerk voordoet, en/of,
c) een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst aanpassing wenselijk maakt.
2 De overeenkomst wordt in ieder geval aangepast indien en zodra naar Balvers’ mening:
a) er zich relevante wijzigingen voordoen in (overheids-)voorschriften of beschikkingen;
b) er zich relevante wijzigingen voordoen in het programma van eisen bestaande ten tijde van totstandkoming van de
overeenkomst;
c) opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die reeds zijn goedgekeurd, dan wel onderdeel uitmaken
van een fase die reeds is goedgekeurd;
d) tijdens de uitvoering door Balvers van de overeenkomst extra werkzaamheden noodzakelijk blijken.
3 Meer- of minderwerk doet zich voor indien:
a) er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b) de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c) van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
4 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt
verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van
totstandkoming van de overeenkomst.
5 Als het saldo van het minderwerk het saldo van het meerwerk overtreft, mag Balvers bij de eindafrekening 10% van het verschil van
de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van
Balvers.
Artikel 8 Rechten van intellectuele/industriele eigendom
1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Balvers de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op alle
van Balvers afkomstige aanbiedingen, ontwerpen, tekeningen, schetsen en alle andere afbeeldingen, maquettes, (proef)modellen,
berekeningen, programmatuur enz (hierna: “de Gegevens”). De rechten op de Gegevens zijn en blijven eigendom van Balvers
ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. De Gegevens mogen zonder
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Balvers niet door opdrachtgever worden gekopieerd, gebruikt of aan
derden worden getoond.
2 Opdrachtgever is gehouden aan hem verstrekte Gegevens op eerste verzoek binnen de door Balvers gestelde termijn te
retourneren.
3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige door Balvers aangebrachte aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom aan ter beschikking gestelde programmatuur of andere
zaken te verwijderen, te wijzigen of onzichtbaar te maken.
4 Indien ontwikkeling door Balvers van programmatuur deel uitmaakt van de overeenkomst, verkrijgt de opdrachtgever, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend een niet overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht op de programmatuur en
dat dan uitsluitend voor eigen gebruik binnen de eigen organisatie. Die programmatuur wordt door Balvers aan opdrachtgever ter
beschikking gesteld als een objectcode (executable). De broncode van de programmatuur wordt niet ter beschikking gesteld aan
opdrachtgever.
Artikel 9 Levertijd
1 De door Balvers opgegeven levertijd en/of uitvoeringsperiode is altijd bij benadering; een termijn geldt uitsluitend als fatale termijn
indien schriftelijk uitdrukkelijk als zodanig gekwalificeerd. Overschrijding van een fatale termijn geeft in geen geval recht op
schadevergoeding.
2 Bij de in de aanbieding genoemde levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Balvers er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder
de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in indien en zodra aan alle
hierna voorwaarden integraal is voldaan: a. over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt tussen Balvers
en opdrachtgever, b. alle door Balvers gevraagde informatie en definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Balvers, c. de
overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én d. aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is
voldaan.
3 Indien en zodra gedurende de levertijd/uitvoeringsperiode nieuwe omstandigheden intreden, is Balvers gerechtigd de levertijd en/of
uitvoeringsperiode te verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de
werkzaamheden niet in de planning van Balvers kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra Balvers’ planning dit
toelaat.
4 Indien en zodra naar Balvers’ mening aanpassing van de overeenkomst wegens meerwerk gewenst is zie art
Algemene voorwaarden Ingenieursburo Balvers BV 17 feb 2014
5 Indien en zodra Balvers opschorting van uitvoering van Balvers’ verplichtingen uit de overeenkomst inroept, worden de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van
Balvers kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.
Artikel 10 Opschorting en Overmacht
1 Balvers heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien en zodra het in artikel 4 hiervoor bedoelde overleg
niet tot overeenstemming tussen Balvers en de opdrachtgever leidt en indien en zodra opdrachtgever een of meer van diens
verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en/of indien Balvers gegronde redenen heeft om aan te nemen dat opdrachtgever
een of meer van diens verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen; Balvers zal die opschorting en de motivering daarvan
binnen redelijke termijn aan de opdrachtgever mededelen. Voorts is Balvers gerechtigd tot opschorting indien en zodra Balvers door
omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is
verhinderd haar verplichtingen na te komen; ook dat zal Balvers binnen redelijke termijn aan de opdrachtgever mededelen. Onder
opschorting door Balvers valt mede het blokkeren door Balvers van gebruik door de opdrachtgever van van Balvers afkomstige
programmatuur en het off-line plaatsen door Balvers of door een derde in Balvers’ opdracht, van enige service- of hosting-dienst
welke de opdrachtgever tot aan de opschorting verleend werd door Balvers. Enige opschorting door Balvers geeft de opdrachtgever
geen recht om nakoming van een of meer van opdrachtgever’s verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
2 Onder omstandigheden die niet door Balvers te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere
verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Balvers niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het
weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van materialen, wegblokkades, stakingen of
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
3 Indien en zodra de in lid 2 hiervoor bedoelde omstandigheden zes maanden hebben geduurd, kan de overeenkomst door beide
partijen eenzijdig worden ontbonden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Geen van
beide partijen heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
Artikel 11 Betaling
1 Betaling dient te worden gedaan op een door Balvers daartoe aangewezen bankrekening.
2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a) als termijnbetaling is overeengekomen:
– 70% van de totale prijs op een onverwijld na de overeenkomst door Balvers uitgemaakte factuur;
– 30% van de totale prijs bij voltooiing van de werkzaamheden op door Balvers uitgemaakte factuur;
b) in alle overige gevallen binnen dertig dagen na datum van factuur door Balvers.
3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Balvers een naar diens oordeel
voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien en zodra opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet,
raakt hij per ommekomst van de gestelde termijn in verzuim. Balvers heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en
haar schade op opdrachtgever te verhalen.
4 Enig recht van opdrachtgever op verrekening is uitgesloten.
5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar, en voorts is Balvers gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke ontbinding
van de overeenkomst, indien en zodra:
a) opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
b) opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c) beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d) opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e) opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele
wordt gesteld of overlijdt.
6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever met onmiddellijke ingang
rente aan Balvers verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de
renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan Balvers vergoeding
van alle kosten van incasso verschuldigd met een minimum van € 250,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende
tabel:
a) over de eerste € 3.000,= 15%
b) over het meerdere tot € 6.000,= 10%
c) over het meerdere tot € 15.000,= 8%
d) over het meerdere tot € 60.000,= 5%
e) over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte incassso-kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten
verschuldigd.
Pagina 5 van 8
Algemene voorwaarden Ingenieursburo Balvers BV 17 feb 2014
Artikel 12 Aansprakelijkheid
1 Balvers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van een aan Balvers toe te
rekenen tekortkoming. Voor vergoeding van andere schade, is Balvers uitsluitend aansprakelijk indien en voorzover de tekortkoming
te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van Balvers.
2 Balvers is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet
deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal Balvers de bewerking opnieuw uitvoeren, met door
opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
3 Opdrachtgever vrijwaart Balvers voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in
een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Balvers geleverde producten en/of
materialen.
4 Enige door Balvers te betalen schadevergoeding is per overeenkomst beperkt tot een bedrag, gelijk aan het beloop van de door
Balvers terzake die tekortkoming krachtens verzekering ontvangen uitkering.
5 Als het voor Balvers ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering
tegen de risico’s van tekortkoming af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van enige schade
aan de zijde van opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat door Balvers voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) is
ontvangen van de opdrachtgever in de 6 maanden voorafgaande aan de tekortkoming, met een maximum van € 1.000.000,=.
Ingeval de opdrachtgever consument is en de som per overeenkomst lager is dan € 75.000,=, beloopt de te betalen
schadevergoeding maximaal € 75.000,=.
6 Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in dit artikel verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend
adviseur, die beschikt over de vereiste vakkennis en middelen, onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van
normale oplettendheid, zou hebben vermeden.
7 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) bedrijfsschade aan de zijde van opdrachtgever waaronder bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) stagnatieschade, productieverlies,
omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten en bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als
de uitvoering door Balvers van de overeenkomst van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
b) opzichtschade aan de zijde van opdrachtgever, waarbij onder opzichtschade wordt verstaan schade die door of tijdens de
uitvoering van het werk wordt toegebracht door Balvers aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt; opdrachtgever dient zich tegen die schadesoort te verzekeren.
8 Balvers is bevoegd om in goed overleg met opdrachtgever voor eigen rekening tekortkomingen, waarvoor Balvers aansprakelijk is,
te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
9 Indien Balvers bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van een hulppersoon, dan is Balvers voor tekortkomingen van
deze persoon op gelijke wijze aansprakelijk als voor haar eigen tekortkomingen, tenzij deze hulppersoon door opdrachtgever is
voorgeschreven.
10 Als een door de opdrachtgever voorgeschreven persoon als bedoeld in lid 9 niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert en Balvers het
redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal opdrachtgever de ontstane extra
(on)kosten aan Balvers vergoeden, voor zover deze kosten niet door deze persoon zijn vergoed. Balvers zal op eerste verzoek van
opdrachtgever zijn vordering op deze persoon aan opdrachtgever cederen tot het bedrag dat opdrachtgever aan Balvers
dienaangaande heeft vergoed.
11 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is Balvers bij enige overeenkomst die geheel of gedeeltelijk ziet op een object, alleen
aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering, montageverzekering of daarmee gelijk te
stellen andere verzekering(en); opdrachtgever dient zich tegen die schadesoort te verzekeren.
12 Indien en voorzover de opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden vergoeding van
eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Balvers te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
13 Elke aansprakelijkheid van Balvers vervalt door verloop van twee jaren vanaf de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of
beeindiging is geëindigd.
14 Enige rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming ontbeert rechtseffect indien de opdrachtgever niet met
bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, Balvers schriftelijk en met
redenen omkleed in gebreke heeft gesteld.
15 Enig vorderingsrecht van de opdrachtgever uit hoofde van een aan Balvers toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee
jaren na de datum van een schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling. Enige rechtsvordering van de opdrachtgever uit
hoofde van een aan Balvers toerekenbare tekortkoming mist rechtseffect als deze wordt ingesteld later dan vijf jaren vanaf de dag
waarop de overeenkomst door voltooiing of beeindiging is geëindigd.
16 . Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan
zaken van Balvers, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich
bevinden op een plaats waar Balvers ter uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden verricht, indien en voorzover die plaats
niet Balvers’ bedrijfsvestiging is.
Artikel 13 Levering en risico van zaken
1 Levering van zaken vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat ov
Algemene voorwaarden Ingenieursburo Balvers BV 17 feb 2014
2 Ook in het geval dat tussen de opdrachtgever en Balvers is overeengekomen dat Balvers voor enig transport zorgt, rust het risico
van opslag, laden, transport en lossen op opdrachtgever.
3 Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft
het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat opdrachtgever deze in het bezit heeft gesteld van Balvers.
4 Wanneer zaken niet door de opdrachtgever worden afgenomen (op welke grond ook), worden die zaken voor rekening en risico van
opdrachtgever opgeslagen door Balvers. Balvers is gerechtigd to inroeping van het in artikel 6:90 BW bepaalde.
Artikel 14 Overtreding
1 Opdrachtgever is aan Balvers per overtreding van enige bepaling van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Balvers een
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,– (vijfentwintigduizend euro). Enig recht op betaling van boete, laat enig
recht op schadevergoeding onverlet.
Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1 Na levering blijft Balvers eigenaar van geleverde zaken, zolang opdrachtgever:
a) tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst tussen Balvers en de opdrachtgever;
b) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van enige overeenkomst tussen Balvers en de opdrachtgever, zoals schade,
boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
2 Indien in voorkomend geval rechten aan de opdrachtgever worden verleend of overgedragen door Balvers, (waartoe een schriftelijk
stuk vereist is), geschiedt zulks onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en
volledig betaalt.
3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet
bezwaren.
4 Indien en zodra Balvers enig eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, is Balvers gerechtigd tot het (doen) terughalen van de op dat
moment onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken. Reeds nu voor alsdan staat de opdrachtgever Balvers toe al die plaatsen te
(doen) betreden waar deze zaken zich bevinden.
5 Indien Balvers vanwege vermenging of verwerking of natrekking geen rechten op geleverde zaken meer kan doen gelden, is Balvers
gerechtigd tot verkrijging in pand van de door of ten behoeve van de opdrachtgever ontstane nieuwe zaken waarop die vermenging
of verwerking of natrekking van toepassing is; de opdrachtgever is gehouden onverwijld en op eerste verzoek van Balvers, tot
zodanige inpandgeving over te gaan.
Artikel 16 Non-Concurrentie
Het is opdrachtgever gedurende gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen Balvers en de opdrachtgever alsook gedurende
vier jaar na de datum van beeindiging (op welke wijze en op welke grond ook) van de overeenkomst tussen Balvers en de
opdrachtgever, verboden identieke resp. gelijksoortige diensten resp. werkzaamheden resp. produkten resp. adviezen als door Balvers
aan opdrachtgever aangeboden of verleend of verricht of geleverd of gegeven, aan derden aan te (doen) bieden resp. voor derden te
(doen) verlenen resp. te doen verrichten resp. te (doen) leveren) res. te (doen) geven.
Artikel 17 Verbod op overname personeel
Het is opdrachtgever en Balvers verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen Balvers en de opdrachtgever en
gedurende twee jaar na beeindiging (op welke wijze en op welke grond ook) van de overeenkomst tussen Balvers en de opdrachtgever,
medewerkers van de andere partij, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst, in dienst te nemen of op andere
wijze voor zich te laten werken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de bewuste partij. Aan het verlenen van de
hiervoor bedoelde toestemming mogen voorwaarden worden verbonden.
Artikel 18 Geheimhouding
Balvers en opdrachtgever dragen er ieder zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan de ene partij weet of
redelijkerwijs behoort te weten dat deze geheim of van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Gegevens worden onder meer en in
ieder geval als geheim of vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen zodanig zijn aangeduid. Overtreding door een
medewerker van een partij geldt als overtreding door die partij zelf. Geheimhouding ziet niet op informatie:
1 die algemeen bekend is en anders dan door toedoen van partijen algemeen bekend geworden is;
2 waarvan de andere partij aantoont dat deze informatie reeds in zijn bezit was op het moment dat deze door de ene partij ter
beschikking werd gesteld;
3 waarvan de andere partij aantoont dat deze informatie is verkregen van een derde die daarover rechtmatig de beschikking had
verkregen.
Pagina 7 van 8
Algemene voorwaarden Ingenieursburo Balvers BV 17 feb 2014
Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1 Het Nederlands recht is van toepassing op elke aanbieding van Balvers en op elke overeenkomst tussen Balvers en
opdrachtgever .
2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is
toegestaan.
3 De Nederlandse burgerlijke rechter die relatief bevoegd is in de vestigingsplaats van Balvers, is exclusief bevoegd tot beslechting
van enig geschil tussen Balvers en de opdrachtgever. Balvers is gerechtigd tot adiering van de rechter van de vestigingsplaats van
de opdrachtgever.